Infraštruktúra

Infraštruktúra

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

 • Materská škola v Ladzanoch, bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Ladzany. Materská škola je profilovaná environmentálne a dbá na udržiavanie kultúrnych tradícii v obci. Stravovanie v materskej škole zabezpečuje školská jedáleň pri MŠ.

Obec Ladzany má zriadený školský obvod v Sebechleboch, kde deti navštevujú Základnú školu s Materskou školou Andreja Matulu v Sebechleboch. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať predovšetkým na kvalitné zabezpečenie preprimárneho vzdelávania detí v materskej škole.

ZDRAVOTNÍCTVO

Zdravotná starostlivosť priamo v obci nie je poskytovaná. Občanom poskytujú zdravotnícku starostlivosť prevažne Ambulancie praktických lekárov v Hontianskych Nemciach a v Hontianskych Tesároch.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Sociálne služby obec zabezpečuje:

 • prostredníctvom Mesta Krupina, Spoločnej obecnej úradovni v Krupine na základe žiadostí občanov o opatrovateľskú službu
 • umiestnenie v domovoch sociálnych služieb je zabezpečovaná prostredníctvom zariadení, Domova sociálnych služieb v Teranoch a v Krupine, ktorých zriaďovateľom je BBSK.

KULTÚRA

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:

 • obecný úrad v spolupráci so spoločenskými organizáciami najčastejšie v kultúrnom dome v Ladzanoch

HOSPODÁRSTVO

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:

 • COOP Jednota SD Krupina, prevádzka Ladzany č. 114
 • Pohostinstvo PAKO, prevádzaka Ladzany č. 115

Najvýznamnejšie prevádzky v obci:

 • Bioplynová stanica Ladzany
 • LOGUMAT Ján Matušov Ladzany č. 122
 • Pošta PARTNER Ladzany, Ladzany č. 113

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:

 • Agrodružstvo Devičie so sídlom v Ladzanoch č. 60
 • AGRO-PROGRES družstvo TC Ladzany, Ladzany č. 60
 • AGRO Ladzany so sídlom v Čelovciach

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na poľnohospodársku výrobu.

FARSKÝ ÚRAD V LADZANOCH

 • Evanjelickej cirkvi a. v. – správca farnosti Anna Gabčanová Tel. č.: 55 961 62