Štatút obce Ladzany

Štatút obce Ladzany

ŠTATÚT OBCE LADZANY

Obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch na základe § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Ladzany tento Štatút obce Ladzany

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Ladzany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady a hospodárenie a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

(2) Štatút obce Ladzany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

(1) Obec Ladzany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Zmeny územia obce Ladzany možno vykonať len v súlade osobitými právnymi predpismi.

(2) Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

§ 3

Obyvatelia obce ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce Ladzany je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

(2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Práva obyvateľov obce sú zakotvené v ust. § 3 odst. 2 písm. a) až d) a § 4, odst. 2.

(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto

a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok.

b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt.

c) má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce, hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, alebo inú materiálnu pomoc.

§ 4

Samospráva obce Ladzany

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktorú ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2) Samosprávu obce Ladzany vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce

b) hlasovaním obyvateľov obce

c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

(3) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

(4) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ladzanoch.

(5) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone 369/1990 Zb. § 4 odst.3 v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

§ 5

Vzťah štátu a obce

(1) Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

(2) Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

MAJETOK OBCE

§ 6

(1) Majetok obce Ladzany sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

(2) Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

(3) Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

(4) Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(5) Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon

(6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

(7) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno organizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

(8) V majetkových veciach (v majetkoprávnych záležitostiach) obce Ladzany koná v jej mene starosta.

§ 7

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce. Podrobný postup upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

§ 8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „ Zásady hospodárenia s majetkom obce Ladzany „ , ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

 • majetok obce Ladzany
 • nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
 • postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám
 • správu majetku obce
 • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
 • nakladanie s cennými papiermi
 • aukčný predaj vecí
 • kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom
 • inventarizáciu majetku obce

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 10

Financovanie

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácii, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú

a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu)

b) výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov

c) podiely na daniach v správe štátu

d) výnosy z pokút uložených za priestupky

e) iné príjmy

(2) Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami.

(3) Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

§ 11

Rozpočet obce

(1) Základom finančného hospodárenia obce Ladzany je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

(2) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

(3) Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám.

(4) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(5) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitého zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

(6) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

§ 12

Rozpočtové provizórium

(1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zaúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahuje „Smernica pre vedenie účtovníctva obce Ladzany“.

ORGÁNY OBCE

§ 13

Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce sú a) obecné zastupiteľstvo b) starosta obce (ďalej len starosta)

(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary.

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

(2) Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo. Môže byť 3 až 5 poslancov.

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúceho sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,

j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,

k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy ( rokovací poriadok a pod.)

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného a regionálneho záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

q) schvaľovať štatút obce

(2) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 16

Starosta

(1) Predstaviteľom obce najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitý zákon. Nezlučiteľnosť funkcii je tiež vymedzená zákonom o obecnom zriadení.

(2) Starosta

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

(3) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom

(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

(5) Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000.- Sk, ak

a) poruší nariadenie,

b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku, alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

§ 17

Zástupca starostu

(1) Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať; ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu

(2) Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činnosti, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

(3) Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a ods. 3, ak ho nezvolá starosta

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia /§ 13a ods, 1 písm. c) až i)/, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

§ 18

Hlavný kontrolór

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

(2) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení nesk. predpisov,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ

(3) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

(4) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zák. č. 369/1990 Zb..

(5) Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra je vymedzená zákonom tiež aj jeho odvolanie z funkcie /§ 18 ods. 1 a 2, § 18a ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb./

§ 20

Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Predsedom komisie je poslanec

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
 • zostavuje plán činnost
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
 • zastupuje komisiu navonok

Tajomník komisie

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí

(4) Obec Ladzany má vytvorené tieto stále komisie:

 • komisia kultúry
 • komisia športu
 • komisia mládeže
 • komisia rozvoja

(5) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie, prípadne môže komisie zlučovať, rozčleňovať, resp. zrušiť.

(6) Komisie najmä:

a) v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracúvajú - stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva - stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v obci - stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce

b) v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch pre ktoré boli zriadené vypracúvajú - iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva - predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia

c) v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch pre ktoré boli zriadené

- kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva

- dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti

- kontrolujú ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce

- dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaním obci na dočasné užívanie

- dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci

- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia v obci

(7) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej raz štvrťročne. Zásady rokovania a hlasovania si komisia stanoví na prvom zasadnutí

(8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc

§ 21

Obecný úrad

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

(3) Prácu obecného úradu organizuje starosta.

§ 22

Dobrovoľný hasičský zbor

(1) V obci Ladzany pôsobí dobrovoľný hasičský zbor.

(2) Finančne aj technicky ho zabezpečuje obec.

(3) Na čele dobrovoľného hasičského zboru je veliteľ, ktorého do funkcie na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva a s funkciou v štátnej správe.

(4) Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

(5) Dobrovoľný hasičský zbor v obci sa riadi vnútornými stanovami.

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 23

(1) Hlasovanie obyvateľov obce Ladzany o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo / miestne referendum /, ak ide o

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce

b) odvolanie starostu /§ 13a ods. 3/.

c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov

(2) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce / § 4 /.

(3) Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 24

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli Obecného úradu Ladzany, prípadne iným vhodným spôsobom /miestnych rozhlasom/. O prerokovanej problematike sa spíše zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 25

Úvodné ustanovenie

(1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách

(2) Poslanci dbajú na to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce a rozdelených úsekov. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 26

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením a zložením zákonom predpísaného sľubu.

(2) Mandát poslanca zaniká podľa § 25 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§ 27

Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najmä

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy

b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce

c) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci

d) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce

e) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie

(2) Poslanec je povinný najmä

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený

c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok.

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

e) poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, hlavne na svojom úseku.

§ 28

Náhrady poslancov

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitých predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

(2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

§ 29

(1) Obec môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitého zákona

(2) Obec môže uzatvárať zmluvy o spoločnom úrade na určitý a neurčitý čas. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Obec sa môže združovať

a) združenie obcí je právnická osoba

b) predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu a pod.).

(4) Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy. Medzinárodná spolupráca

§ 30

(1) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov

(2) Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

Prvá časť

Symboly obce

§ 31

Úvodné ustanovenie

Obecné symboly sú:

a) erb Obce Ladzany

b) vlajka Obce Ladzany

c) pečať Obce Ladzany

§ 32

Erb Obce Ladzany

(1) Erb Obce Ladzany je navrhnutý v tejto podobe: v striebornom štíte červený heroldský kríž sprevádzaný vpravo zeleným strapcom hrozna zelenej jednolistej stopke, vľavo červeným jablkom na zelenej jednolistovej stopke.

(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu Ladzany tvorí prílohu tohto štatútu

(3) Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

(4) Erb sa používa:

a) na pečatidle obce

b) na listinách o udelení Čestného občianstva obce Ladzany, ceny obce Ladzany a Uznaniach obce Ladzany

c) na budove kde má sídlo Obecný úrad Ladzany

d) na označenie katastrálneho územia obce

e) v rokovacích miestnostiach orgánov obce

f) obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydané pri výkone samosprávy

§ 33

Vlajka obce Ladzany

(1) Vlajka obce pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej, bielej, červenej, zelenej, bielej, zelenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky Obce Ladzany tvorí prílohu tohto štatútu.

(3) Vlajkou obce sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva a úradná miestnosť starostu obce.

(4) Obec Ladzany určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania vlajky obce Ladzany.

§ 34

Pečať Obce Ladzany

(1) Pečať obce Ladzany je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LADZANY. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

(2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

(3) Pečať uschováva starosta obce.

Druhá časť

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 35

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo obce Ladzany

b) Cena obce Ladzany

c) Cena starostu obce Ladzany

d) Odmeny

§ 36

Čestné občianstvo obce Ladzany

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili a rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Ladzany.

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšiny všetkých poslancov.

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

(4) Listina sa odovzdá poctenému spravidla na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva so zápisom do Kroniky obce Ladzany

§ 37

Cena obce Ladzany

(1) Cena obce Ladzany sa udeľuje za:

 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
 • činnosť osôb, ktoré významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí
 • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov

(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

(3) Cenu obce Ladzany tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena alebo vecný dar do 2000,-- Sk. K cene obce sa vydáva potvrdenie o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu

(4) Cenu obce slávnostne odovzdá laureátom starosta obce na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Cena sa udeľuje v opodstatnených návrhoch a môže sa udeliť aj in memoriam.

§ 38

Cena starostu obce Ladzany

(1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

(2) Cenu starostu obce Ladzany tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.

(3) Cena sa môže udeliť v intervale, ktorý určí obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch.

(4) Evidencia sa vedie v Kronike Obce Ladzany, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 39

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Tretia časť

Kronika obce Ladzany

§ 40

(1) Kronika obce Ladzany sa vedie v slovenskom jazyku

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(4) Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje po prerokovaní v komisii pre kultúru, obecné zastupiteľstvo.

§ 41

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. v prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred živelnými pohromami

(3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii následkov živelnej pohromy a havárii prostredníctvom dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 42

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

(1) Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od vzniku, inak toto právo zanikne.

§ 43

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Štatút Obce Ladzany je základnou právnou normou obce Ladzany. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) Štatút obce Ladzany bol schválený Obecným zastupiteľstvom Ladzany dňa 21.06.2007 uznesením č. 4/2007.

(4) Štatút Obce Ladzany nadobúda účinnosť dňom 05. 07. 2007.

V Ladzanoch, dňa 22.06.2007

Miloš Čmela
starosta obce