Zoznam VZN

Rok 2015
01/2015 VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
02/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2014
01/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ladzany.
02/2014 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Ladzany
03/2014 VZN o dani z nehnuteľností

Rok 2012
03/2012 VZN o dani z nehnuteľnosti
04/2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
05/2012 VZN o miestnych daniach

Rok 2011
02/2011 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Ladzany