VZN číslo 01/2014


 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LADZANY

č. 1/2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a

o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ladzany.

Obec Ladzany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Ladzany toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú alebo vlastnia nehnuteľnosť na území obce Ladzany a fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú činnosť na území obce Ladzany, sú napojený na verejný vodovod, z čoho vyplýva, že produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú do žumpy.

 2. Predmetom VZN je úprava povinnosti spôsobu náhradného zásobovania vodou v čase jej nedostatku.

 3. Predmetom VZN je úprava povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Ladzany pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovanie.

Článok 2

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

 1. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:

a.) mimoriadnej udalosti

b.) pri poruche na verejnom vodovode

c.) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku

d.) pri obmedzení zásobovania vodou

 1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou.

 2. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

 3. Odberné miesto a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou: pri rodinnom dome súp. č. 51, pri obecnom úrade, pri lesnej správe.

 4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec reláciami v miestnom rozhlase, oznamom uverejneným na obecnej tabuli.

 5. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve a to maximálne 15 litrov pitnej vody na osobu denne.

Článok 3

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

Odberateľ pitnej vody (fyzická, právnická osoba a podnikateľ)

a.) pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve,

b.) dodržiavať pokyny starostu obce pri odberaní pitnej vody na odbernom mieste.

Článok 4

Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp

 1. Vlastník žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia

 2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:

a.) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,

b.) dažďovej kanalizácie, krytých rigolov,

c.) záhrad, rigolov, trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

 1. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Ladzany. Informácie o tejto organizácii eviduje obecný úrad v Ladzanoch.

Článok 5

Sankcie

 1. Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa §48 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,00 Eur.

 2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou môže obec podľa §13 ods. 9 písm. a.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť pokutu do výšky 6 638,00 Eur

 3. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

Článok 6

Spoločné ustanovenia

 1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu, ktorým je starosta obce.

 2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej stránky obce.

Článok 7

Záverečné ustanoveniami

 1. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Ladzanoch dňa 27.06.2014. Na úradnej tabuli bolo vyvesené 27. 06. 2014 a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia.

Miloš Čmela

starosta obce