VZN číslo 01/2015


 

Všeobecne záväzné nariadenie

č.  1/2015

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane.

Obec Ladzany v zmysle ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov  vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladzany o vymedzení miest  a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ladzany počas volebnej kampane.

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje miesto a určuje podmienky  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách politických strán, politických hnutí alebo koalícií politických strán na území v obci Ladzany počas volebnej kampane:

 

a) volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,

b) volieb do Európskeho parlamentu,

c) volieb do orgánov samosprávnych krajov,

d) volieb do orgánov samosprávy obcí.

§ 2

Vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

1. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR.

2. Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane je možné umiestniť len na vyhradenej ploche, a to na tabuli umiestnenej pri autobusovej zastávke pri predajni potravín, tabuli pred kultúrnym domom.

3. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradenej plochy je zakázané.

4. Plocha vymedzená v ods.2 tohto článku na umiestnenie volebných plagátov sa poskytuje kandidujúcim subjektom bezplatne.

5. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na určenej ploche si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.

6. Každý oprávnený subjekt, ktorý bude v rámci volebnej kampane umiestňovať svoje volebné plagáty je povinný na vyhradenej ploche zabezpečiť zásadu rovnosti všetkých oprávnených subjektov. Ak kandidujúci subjekt nevyužije určené miesto na umiestnenie volebných plagátov, nemôže toto miesto obsadiť iný kandidujúci subjekt.

7. Vyčistenie plochy na umiestňovanie volebných plagátov si zabezpečia kandidujúce subjekty na vlastné náklady do 5 dní po skončení volebnej kampane.

 

§ 3

Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ladzanoch dňa 11.12.2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.1/2002 o vyhradení plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane.

 

                                                                                                                        Miloš Čmela

                                                                                                                       starosta obce

 

Dátum vyvesenia: 11.12.2015

Dátum zvesenia: 26.12.2015