VZN číslo 02/2011


Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladzany

č. 2/2011

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Ladzany.

Obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí, ktoré budú uhrádzať škole a v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ladzany.

2/ Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, v škole je zákonom stanovená mesač-ne vo výške najviac 15 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, v konkrétnej sume podľa nižšie uvedených ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ v súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z..

Článok 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1/ za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 7,00 euro.

2/ Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa, ktoré:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi /podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi/

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Článok 3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1/ Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

2/ Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené MŠ SR v piatich pásmach.

3/ Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy stravníci od 2-6 rokov je 1,12 euro – desiata 0,26 euro, obed 0,64 euro, olovrant 0,22 euro.

4/ Cudzí stravníci, zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady - obec vo výške 2,20 euro.

Zriaďovateľ môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.

5/ Príspevok sa uhrádza do 22. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1/ Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 zo dňa 25. 11. 2010 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Ladzany.

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 30.09.2011.

3/ Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 04.10.2011 a účinnosť nadobúda dňom 1.11.2011.

V Ladzanoch, 30.09.2011

Miloš Čmela
starosta obce