VZN číslo 03/2014


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LADZANY

č. 3/2014

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Obec Ladzany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje

§1

Základné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2015 d a ň z n e h n u t e ľ n o s t í , ktorým upravuje podmienky určovania a vyberanie dane z nehnuteľností na území obce Ladzany.

DAŇ Z POZEMKOV

§ 2

Základ dane

1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota pôdy je:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,3428 €/m2 ( príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

b) trvalé trávnaté porasty 0,0441 €/m2 ( príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

c) záhrady 1,32 €/m2 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,32 €/m2 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,06 €/m2 (určuje správca dane), ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom

f) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,06 €/m2(určuje správca dane), ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom

g) stavebné pozemky 13,27 €/m2 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

h) pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb 13,27 €/m2 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

§ 3

Sadzba dane

1) Ročné dane z pozemkov sa stanovujú nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,50 %

b) záhrady 0,40 %

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,00 %

e) stavebné pozemky 0,40 %

2) Správca dane určuje na pozemky na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu a na pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo

slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok ročnú sadzbu dane na všetky druhy pozemkov 1,00 %.

DAŇ ZO STAVIEB

§ 4

Sadzba dane

1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stanovená

vo výške:

a) 0,040 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,132 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie

vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,132 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) 0,132 € za samostatne stojace garáže,

e) 0,132 € za stavby hromadných garáží,

f) 0,132 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou

g) 1,150 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na

vlastnú administratívu,

h) 1,150 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i) 0,199 € za ostatné stavby.

2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV

§ 5

Sadzba dane

1) Ročná sadzba dane z bytov je stanovená za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu

a nebytového priestoru v bytovom dome vo výške:

 

a) 0,116 € za byty,

b) 0,116 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

c) 0,580 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

§ 6

Záverečné ustanovenia

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 3/2012 zo dňa 07.12.2012.

2) Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 12. 12. 2014. Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 12.12.2014 a účinnosť nadobúda dňom 01.01.2015.

                                                                                                                                                                              Miloš Čmela

                                                                                                                                                                              starosta obce