VZN číslo 04/2012


Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2012

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§ 1

Predmet poplatku

Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 2

Poplatník

1. Poplatníkom je:

a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trávny porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť)

b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

§ 3

Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku na celom území obce Ladzany je pre osoby uvedené v § 2 ods.2 písm. a/, b/, c/ 0,0329 eura za osobu a kalendárny deň.

§ 4

Určenie poplatku

1. Poplatok sa určuje za jeden kalendárny rok ako

a/ súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. a/ v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo

b/ súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. b/ alebo písm. c/.

2. Obec ustanovuje v zmysle § 79 ods. 4 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. hodnotu koeficientu 1.

§ 5

Oznamovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, ako aj, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci

a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, (ďalej len identifikačné údaje); ak je poplatníkom osoba podľa ods. 2 písm. b/ a písm. c/ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo-IČO,

b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosť poplatníka podľa ods. 4 do 31. 1. príslušného kalendárneho roka,

c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku, dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku.

§ 6

Vyrubovanie a platenie poplatku

1. Poplatok obec poplatníkovi vyrubí rozhodnutím za príslušné zdaňovacie obdobie.

2. Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31. marca a 30. septembra prí- slušného zdaňovacieho obdobie, na ktorý sa poplatok vyrubuje.

3. Poplatok možno zaplatiť:

a/ v hotovosti do pokladni obecného úradu,

b/ v hotovosti vkladom na účet obce, alebo na pošte,

c/ bezhotovostný prevodom na účet obce.

§ 7

Splnomocňovacie ustanovenia

1. Obec poplatok v jednotlivých prípadoch zníži alebo odpustí poplatníkovi na základe žiadosti a dokladov určenými vo VZN:

a) odpustí poplatok:

– poplatníkovi, ktorý sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí – uvedenú skutočnosť preukazuje poplatník dokladom: potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, potvrdenie zamestnávateľa SR o výkone práce v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu alebo úradný doklad o pobyte v zahraničí,

– poplatníkovi, ktorý ma prechodný pobyt v obci, alebo má nehnuteľnosť na rekreačné účely - podmienkou odpustenia poplatku je potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste trvalého pobytu

– poplatníkovi, ktorý ma trvalý pobyt v obci a prechodný pobyt mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania alebo z dôvodu štúdia – podmienkou odpustenia poplatku je potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu.

b) zníženie poplatku podľa najnižšej sadzby alebo odpustenie za obdobie:

- poplatníkovi, ktorý obci preukáže na základe potvrdenia, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, že je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody.

c) zníženie sadzby poplatku na 0,0137 eura na osobu a kalendárny deň na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona:

– poplatníkovi, ktorý z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania má prechodný pobyt mimo územia obce – uvedenú skutočnosť poplatník preukazuje dokladom: potvrdenie o návšteve školy, o prechodnom pobyte

– poplatníkovi, ktorý užíva nehnuteľnosť na rekreačné účely, nie na trvalý alebo prechodný pobyt

§ 8

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo miestny poplatok môže zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru kalendárneho roka.

2. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2010 zo dňa 25.11.2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3. Obecné zastupiteľstvo Obce Ladzany na zasadnutí dňa 7.12.2012 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladzany č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4. Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 10.12.2012 a účinnosť nadobúda dňom 1. 1. 2013.

V Ladzanoch, 07.12.2012

Miloš Čmela
starosta obce