VZN číslo 05/2012


Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladzany

č. 5/2012

o miestnych daniach 

Obec Ladzany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

§ 1

1) Obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára tieto miestne dane:

a) daň za psa

b) daň za užívanie verejného priestranstva

c) daň za ubytovanie

Čl. 2

Daň za psa

§ 2

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území obce Ladzany. Predmetom dane za psa nie je:

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

§ 3

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 4

Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 5

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5 euro.

§ 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Čl. 3

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 7

Predmet dane

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to najmä cesty, miestne komunikácie, chodník, miesto pri autobusovej zastávke, okolie kultúrneho domu, všetky ostatné plochy nachádzajúce sa od miestnej komunikácie po vodný tok a plochy od štátnej komunikácie po vodný tok.

3) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

§ 8

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 9

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 10

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva takto:

1) umiestnenie skládky stavebného materiálu, skládky tuhých palív (po uplynutí 30 dní odo dňa umiestnenia skládky) – 0,016 eur 1 m2/1 deň

2) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia - 1,65 eur 1 m2/deň

3) iné využitie verejného priestranstva – 0,033 eur l m2/deň.

§ 11

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva

Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva:

a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadaná na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

b) za umiestnenie zariadenia ekologického charakteru na zber separovaného odpadu a druhotných surovín (kontajnery a pod.) a za umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad.

§ 12

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.

2) Daňovník je povinný oznámiť skutočnosť zakladajúcu vznik daňovej povinnosti pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, alebo najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, ktorý osobitné využitie verejného priestranstva povolí.

3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 13

Platenie dane

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Čl. 4

Daň za ubytovanie

§ 14

Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

§ 15

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 16

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

§ 17

Sadzba dane

Správca dane stanovuje sadzbu dane 0,33 € na osobu a prenocovanie.

§ 18

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

2) Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.

3) Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za sledované obdobie. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá v hotovosti v eurách.

4) O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.

5) Platiteľ dane je povinný do 10 dní po skončení každého štvrťroka:

  • predložiť správcovi dane na kontrolu evidenciu
  • vypočítať výšku dane za obdobie predchádzajúceho štvrťrok

6) Výšku dane oznámi písomne na tlačive vydanom správcom dane.

7) Ak príde k zmenám na daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je platiteľ povinný nové skutočnosti oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa ich vzniku.

8) Miestnu daň správca dane vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 19

Spoločné a záverečné ustanovenie

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 4/2009 zo dňa 15. 12. 2009.

2) Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach uznieslo dňa 7. 12. 2012, na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 07.12.2012.

§ 21

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013. V Ladzanoch, 07.12.2012

Miloš Čmela
starosta obce