Zástupca starostu

Zástupca starostu

Mgr. Monika AMBROŠOVÁ
zástupca starostu obce

tel.:
e-mail:Právomoci zástupcu starostu obce 

  • zástupca starostu smie byť len poslanec
  • zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Litave
  • zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne 
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu