Jablková chuť Hontu po ladziansky 2014

Jablková chuť Hontu po ladziansky 2014

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE „Jablková chuť Hontu po ladziansky“. Program + zásady súťaže

Hlavní organizátori: Obec LADZANY
OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska
Spoluorganizátori: Jednota dôchodcov Ladzany
DHZ Ladzany
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Krupina
Miesto konania: obec Ladzany – kultúrny dom
Termín konania: 20. 09. 2014 od 09,00 hod
Organizačný výbor: Miloš Čmela, Mgr. Monika Ambrošová, MVDr. Oľga Ľuptáková, Mgr. Bela
Lisáková, Bc. Viera Poliaková, Ján Necpal, Ľubomír Kostor, Mgr. Renata Necpalová, Emília
Sógelová

Zásady súťaže


„Jablková chuť Hontu po ladziansky“
Časť A

Ocenenie: Najchutnejšie jedlo z jabĺk – udeľuje hodnotiaca komisia pre tri najlepšie jedlá z každej kategórií

Divácka cena – najlepšie jedlo vyhodnotené z verejnej ochutnávky jedál návštevníkmi

Časť B

1. Podmienky pre účasť v súťaži „Jablková chuť Hontu po ladziansky“:

 • fyzická osoba alebo skupina osôb vystupujúca pod spoločným názvom skupiny
 • prihlasovateľ predloží záväznú prihlášku podľa vzoru v prílohe
 • záväznú prihlášku treba doručiť najneskôr do 10.09.2014
 • prihlášky do súťaže pošle prihlasovateľ na adresu: Obec Ladzany, Ladzany 113, 962 65 Hontianske Nemce alebo na e-mail: oculadzany@mail.t-com.sk
 • každá prihláška bude riadne zaregistrovaná. Ak sa zistí, že prihláška je neúplná alebo obsahuje viditeľne chybné údaje bude prihlasovateľ vyzvaný aby nedostatok odstránil do 72 hod od výzvy.
 • ak podmienky pre zaradenie do súťaže nebudú splnené bude prihláška vyradená z ďalšieho posudzovania. Proti vyradeniu nie je možné podať sťažnosť, ani iné opravné prostriedky.
 • podmienky súťaže budú zaslané každej obci v regióne.
 • Podmienky súťaže „Jablková chuť Hontu po ladziansky“
 • podmienkou súťaže je, aby pripravované jedlo obsahovalo surovinu „JABLKO“
 • suroviny použité na výrobu jedál musia spĺňať hygienické a akostné predpisy Európskeho spoločenstva
 • prihlasovateľ je povinný uviesť zoznam základných surovín na prípravu 6 porcií jedla
 • suroviny sú zo SR
 • suroviny a ingrediencie na všetky jedlá zabezpečí organizátor na základe záväznej prihlášky
 • maximálny počet členov družstva je 2, člen družstva nemôže byť súčasne členom iného družstva
 • každý účastník si prinesie všetko náradie na prípravu jedla a v prípade potreby varič na PB (organizátor zabezpečí rúru na pečenie)3. Zodpovednosť prihlasovateľa

 • prihlasovateľ je povinný dodržiavať všeobecné pravidlá správnej kuchynskej a hygienickej praxe pri príprave jedál
 • prihlasovateľ zodpovedá za to, že všetky ním uvedené údaje v prihláške sú pravdivé a úplné
 • prihlasovateľ odovzdá na výzvu jedlo komisii na hodnotenie v čase komisiou určenom
 • každé súťažné družstvo môže variť maximálne jedno jedlo

4. Podmienky posudzovania prihlásených jedál do súťaže – hodnotiace kritéria

 • prihlasovateľ prihlási svoje jedlo do týchto hodnotiacich kategórií:
  ? Múčne jedlá
  ? Ovocné jedlá
  ? Mäsové jedlá
  ? Polievky
 • prihlásené jedlo posudzuje nezávislá komisia
 • komisia hodnotí jedlo predovšetkým na základe senzorického posúdenia vlastností, estetických
 • degustačných vnemov hodnotením od 1 do 9 bodov
 • každý člen komisie pridelí body podľa svojho uváženia. Pridelené body sa sčítajú.
 • návrh na ocenenie „Najchutnejšie jedlo z jabĺk“ získavajú jedlá s najvyšším bodovým ohodnotením. Pri zhodnosti bodov rozhoduje komisia hlasovaním.

5. Hodnotiace kritériá

 • originalita, pôvod, regionalita
 • senzorické posúdenie – chuť, vzhľad, vôňa
 • použité suroviny a spôsob výroby – spôsob spracovania
 • pomocné posúdenia – vplyv jedla na zdravie

6. Podmienky udelenia ocenenia

 • vyhodnotené budú tri najlepšie jedlá s najväčším počtom bodov
 • divácku cenu získa jedlo, ohodnotené návštevníkmi počas verejnej ochutnávky jedál, tajným hlasovaním na lístku, na ktorom bude napísané poradové číslo súťažného jedla, vhodením do zapečatenej schránky.

7. Záverečné ustanovenie

 • organizačný výbor môže vykonať spresnenie týchto organizačno-technických zásad súťaže
 • platné zásady budú dostupné na obecných úradoch Hontianskeho regiónu a OZ zlata cesta Prenčov.
   8. Program súťaže
   Otvorenie podujatia, výdaj ingrediencií súťažiacim od 9.00 hod.
   1. Príprava jedál na mieste od 10,00 hod do 13,00 hod
   2. Od 11.00 hod ukážka prípravy jedál „Hosťa podujatia Richarda Noskoviča – šéfkuchára Hotela Sitno“
   3. Hodnotenie jedál priebežne po uvarení alebo upečení komisiou do 13,00 hod
   4. Od 13,00 hod. verejná ochutnávka súťažných jedál
   5. Vyhodnotenie súťaže o 14,00 hod
   6. Kultúrny program od 14.30 hod.
   6. Program: THZ Carpona z Krupiny, Gelovianka zo Sebechlieb, LH Mariána Krnáčika
   Občerstvenie – guľáš z diviny, pečená klobása, pečené prasa, baraní perkelt, kačacina s lokšami, domáce koláče ladzianskych babičiek, bufet
   7. Výstava o histórii Ladzian
   8. Sprievodné akcie
   - remeselné stánky, predaj ľudovo – umeleckých výrobkov, rezbár
   - receptár jedál „ Jablková chuť Hontu po ladziansky “
   - zábavné atrakcie pre deti nafukovacia šmýkačka, trampolína, maľovanie na tvár
   - cukrová vata, pukance, med a medovina, ovčí syr, parenice, korbáčiky, kalvádos od 20.00 hod „Ladzianska veselica“ hudbná skupina V - TRIO a hosť večera EMINENT - „Šláger paráda“, vstupné 3 Eur/ osoba

   Schválené organizačným výborom „Jablková chuť Hontu po ladziansky“.
   V Ladzanoch 27.06.2014 Miloš Čmela v.r.
   starosta obce