Jablková chuť Hontu 2017

Jablková chuť Hontu 2017

Srdečne Vás pozývame na tradičné podujatie Jablková chuť Hontu , ktore sa bude konať 23.9.2017 so začiatkom od 11:00 hod v KD v obci Ladzany.

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

Jablková chuť Hontu po ladziansky“

Hlavní organizátori: Obec LADZANY

OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska

Spoluorganizátori: Jednota dôchodcov Ladzany

DHZO Ladzany

Miesto konania: obec Ladzany – kultúrny dom

Termín konania: 23. 09. 2017 od 11,00 hod

Organizačný výbor: Miloš Čmela, MVDr. Oľga Ľuptáková, Bc. Viera Poliaková, Mgr. Katka Kardošová, Ján Necpal, Ľubomír Kostor, Miroslav Jánovský, Emília Sógelová

Zásady súťaže

„Jablková chuť Hontu po ladziansky“

Časť A

Ocenenie: Najchutnejšie jedlo z jabĺk – udeľuje hodnotiaca komisia pre najlepšie jedlo z každej

kategórií

Divácka cena – najlepšie jedlo vyhodnotené z verejnej ochutnávky jedál návštevníkmi

Časť B

1. Podmienky pre účasť v súťaži „Jablková chuť Hontu po ladziansky“:

a) fyzická osoba alebo skupina osôb vystupujúca pod spoločným názvom skupiny

b) prihlasovateľ predloží záväznú prihlášku podľa vzoru v prílohe

c) záväznú prihlášku treba doručiť najneskôr do 14.09.2017

d) prihlášky do súťaže pošle prihlasovateľ na adresu: Obec Ladzany, Ladzany 113, 962 65

Hontianske Nemce alebo na e-mail: obec@ladzany.sk

e) každá prihláška bude riadne zaregistrovaná. Ak sa zistí, že prihláška je neúplná alebo obsahuje

viditeľne chybné údaje bude prihlasovateľ vyzvaný aby nedostatok odstránil do 72 hod od výz-

vy.

f) ak podmienky pre zaradenie do súťaže nebudú splnené bude prihláška vyradená z ďalšieho

posudzovania. Proti vyradeniu nie je možné podať sťažnosť, ani iné opravné prostriedky.

g) podmienky súťaže budú zaslané každej obci v regióne.

2. Podmienky súťaže „Jablková chuť Hontu po ladziansky“

a) podmienkou súťaže je, aby pripravované jedlo obsahovalo surovinu „JABLKO“

b) suroviny použité na výrobu jedál musia spĺňať hygienické a akostné predpisy Európskeho spo-

ločenstva

c) prihlasovateľ je povinný uviesť zoznam základných surovín na prípravu 6 porcií jedla

d) suroviny sú zo SR

e) suroviny a ingrediencie na všetky jedlá zabezpečí organizátor na základe záväznej prihlášky

f) maximálny počet členov družstva je 2, člen družstva nemôže byť súčasne členom iného druž-

stva

g) každý účastník si prinesie všetko náradie na prípravu jedla a v prípade potreby varič na PB (organizátor zabezpečí rúru na pečenie)

3. Zodpovednosť prihlasovateľa

a) prihlasovateľ je povinný dodržiavať všeobecné pravidlá správnej kuchynskej a hygienickej

praxe pri príprave jedál

b) prihlasovateľ zodpovedá za to, že všetky ním uvedené údaje v prihláške sú pravdivé a úplné

c) prihlasovateľ odovzdá na výzvu jedlo komisii na hodnotenie v čase komisiou určenom

d/ každé súťažné družstvo môže variť maximálne jedno jedlo

4. Podmienky posudzovania prihlásených jedál do súťaže – hodnotiace kritéria

a/ prihlasovateľ prihlási svoje jedlo do týchto hodnotiacich kategórií:

  • Múčne jedlá

  • Ovocné jedlá

  • Mäsové jedlá

  • Polievky

b) prihlásené jedlo posudzuje nezávislá komisia

c) komisia hodnotí jedlo predovšetkým na základe senzorického posúdenia vlastností, estetických

a degustačných vnemov hodnotením od 1 do 9 bodov

d) každý člen komisie pridelí body podľa svojho uváženia. Pridelené body sa sčítajú.

e) návrh na ocenenie „Najchutnejšie jedlo z jabĺk“ získavajú jedlá s najvyšším bodovým ohodno-

tením. Pri zhodnosti bodov rozhoduje komisia hlasovaním.

5. Hodnotiace kritériá

a) originalita, pôvod, regionalita

b) senzorické posúdenie – chuť, vzhľad, vôňa

c) použité suroviny a spôsob výroby – spôsob spracovania

d) pomocné posúdenia – vplyv jedla na zdravie

6. Podmienky udelenia ocenenia

a) vyhodnotené budú tri najlepšie jedlá s najväčším počtom bodov

b) divácku cenu získa jedlo, ohodnotené návštevníkmi počas verejnej ochutnávky jedál, tajným

hlasovaním na lístku, na ktorom bude napísané poradové číslo súťažného jedla, vhodením

do zapečatenej schránky.

7. Záverečné ustanovenie

a) organizačný výbor môže vykonať spresnenie týchto organizačno-technických zásad súťaže

b) platné zásady budú dostupné na obecných úradoch Hontianskeho regiónu a OZ Zlata cesta

Prenčov.

8. Program súťaže

1. Otvorenie podujatia, výdaj ingrediencií súťažiacim od 10.00 hod.

2. Príprava jedál na mieste od 11,00 hod do 14,00 hod

3. Od 12.00 hod ukážka prípravy jedál „Hosť podujatia“ Denis Štefánek – víťaz Gastro junior cup BB

4. Hodnotenie jedál priebežne po uvarení alebo upečení komisiou do 14,00 hod

5. Od 14,00 hod. verejná ochutnávka súťažných jedál

6. Vyhodnotenie súťaže o 14,30 hod

7. Kultúrny program od 14.00 hod.

Ľudová speváčka Anna, Milka Šatanová

Ľudová hudba Miroslava Kapca

Heligonkári pod vedením Mariána Hriňu

FS Podzámočan

 

Sprievodné akcie

Občerstvenie – guľáš z diviny, pečená klobása, pečené prasa, baraní perkelt, kačacina s lokšami, domáce koláče ladzianskych babičiek, bufet

- remeselné stánky - jarmok

- receptár jedál „ Jablková chuť Hontu po ladziansky “

- zábavné atrakcie pre deti - nafukovacia šmýkačka, trampolína, cukrová vata, pukance

20.00 hod „ Ladzianska veselica “ hudobná skupina V-Trio

vstupné 2 Eur/ osoba

Schválené organizačným výborom „Jablková chuť Hontu po ladziansky“.

V Ladzanoch 28.4.2017 Miloš Čmela v.r.

starosta obce