Komunálny odpad

Komunálny odpad

ČO JE ODPAD?

Zákon o odpadoch charakterizuje odpad ako „hnuteľnú vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom či osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť „. V súčasnom období zostáva obrovské množstvo odpadov vytvorených v posledných desaťročiach na skládkach, ktoré zostanú pre ďalšie generácie obrazom našej doby. Možno sa naši potomkovia budú čudovať, ako sme mohli tak neuveriteľne plytvať prírodnými zdrojmi a vyhadzovať využiteľné druhotné suroviny.

Čas rozkladu niektorých materiálov

papier: 2 – 4 týždne,banánové, pomarančové šupky: 3-5 týždňov, vlnený materiál napr. klobúk: 1 rok,jednorázové plienky: 10-20 rokov, cínová, hliníková plechovka, sklenená fľaša: 500 alebo viac rokov,plástová fľaša na malinovku, plástové obaly: tisíce rokov. Uvedený čas je len orientačný a vo veľkej miere závisí na fyzikálno-chemických podmienkach rozkladu.

Prečo je dôležité recyklovať?

Šetrenie primárnych surovýn a prírodných zdrojov, šetrenie energiou.

Produkcia menšieho množstva odpadov- nižšia záťaž na životné prostredie a znižovanie vynaložených nákladov na likvidáciu odpadov.

Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva.

ČO MOŽE UROBIŤ OBČAN ?

Začnite doma, v práci a škole triediť odpady a odovzdajte ich na recykláciu.

Snažte sa svojím osobným príkladom ovplyvňovať situáciu v oblasti životného prostredia v rodine, v práci, škole a v obci. Nevytvárajte v prírode čierne skládky a zároveň upozorňujte na vytváranie týchto skládok.

Vytvorte si vo svojej záhrade kompostovisko a tak znížite náklady na vývoz odpadu

Nehádžte do zberných nádob a kontajnerov – plásty, papier, kov, sklo, biologický odpad, nebezpečný odpad.

Nikdy nespaľujte odpady v domácnosti! Vystavujete sa pôsobeniu škodlivých chcemických látok.

Chráňte osobným príkladom majetok obce, ktorý slúži k realizácii separovaného zberu odpadov.

Rešpektujte zákon o odpadoch a všeobecne záväzné nariadenie obce H.Nemce o odpadoch.

Každý z nás môže pomocť!

Osvojme si všeobecne známe pravidlá:

Minimalizujme vznik a škodlivosť odpadu.

Opätovne používajme veci použiteľné.

Separujeme odpad pre recykláciu a kompostovanie.

NEZABÚDAJME: ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE !