VZN číslo 02/2014


 

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Ladzany

číslo: 2/2014

 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení,

ktorých zriaďovateľom je obec Ladzany.

 

        Obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

  

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí, ktoré budú uhrádzať škole a v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ladzany. 

2/ Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, v škole je zákonom stanovená mesač-ne vo výške najviac 15 %  životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, v konkrétnej sume podľa nižšie uvedených ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ v súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z..

 

Článok 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 7,00 euro

2/ Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

3/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa, ktoré:

    a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je

         poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi /podľa zákona č.

        599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi/

    c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

 

Článok 3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

1/ Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

 

2/ Stravníkom v školskej jedálni môžu byť aj zamestnanci škôl a školských zariadení a po súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby.

 

3/ Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov)

desiata

obed

olovrant

Cena potravín hradená rodičom

Úhrada rodiča spolu

0,34

0,82

0,28

1,44 €

1,44 €

 

4/ Cudzí stravníci a zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo v sume 1,40 € aj režijné náklady vo výške minimálne 1,10 € najviac však vo výške preukázaných vzniknutých nákladov. Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.

Cudzí stravníci a zamestnanci

Cena potravín hradená zamestnancom a cudzím stravníkom

Príspevok na režijné náklady

Úhrada stravy cudzí stravníci a zamestnanci

obed - €

1,40 €

1,10 €

2,50 €

 

5/ Príspevok sa uhrádza do 22. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 

1/ Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 zo dňa 04. 10. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Ladzany.

 

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  12.12.2014.

 

3/ Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa  12.12.2014 a účinnosť nadobúda dňom 01.01.2015.

 

 

 

 

V Ladzanoch, 12.12.2014

 

 

                                                                                                                                                                         Miloš Čmela

 

                                                                                                                                                                         starosta obce