VZN číslo 03/2012


Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladzany

č. 3/2012

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Obec Ladzany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje

§ 1

Úvodné ustanovenie

1) Obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013 daň z nehnuteľností.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Ladzany.

DAŇ Z POZEMKOV

§ 2

Sadzba dane

1) Správca dane určuje pre všetky pozemky na území celej obce Ladzany ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávne porasty vo výške 0,50 %,

b) záhrady vo výške 0,40 %,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40 %,

d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 1,00 %,

e) stavebné pozemky 0,40 %.

DAŇ ZO STAVIEB

§ 3

Sadzba dane

1) Správca dane pre všetky stavby na území celej obce Ladzany, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavenej plochy vo výške:

a) 0,040 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,132 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,132 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,132 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,

e) 1,161 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f) 1,161 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaní a zárobkovou činnosťou,

g) 0,199 eura za ostatné stavby.

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV

§ 4

Sadzba dane

1) Správca dane na území celej obce Ladzany určuje ročnú sadzbu dane z bytov nachádzajúcich sa v bytových domoch vo výške 0,116 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.

2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Ladzany je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:

a) 0,116 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

b) 0,580 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

§ 5

Oslobodenie a zníženie dane

1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

§ 6

Platenie dane

1) Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to

  • I. splátka do 31. marca,
  • II. splátka do 31. mája,
  • III. splátka do 30. júna
  • IV. splátka do 30. septembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.

§ 7

Účinnosť

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 3/2011 zo dňa 09.12.2011.

2) Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 7.12.2012. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Miloš Čmela
starosta obce


Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.
HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH PORASTOV (TTP)

605 830551 Ladzany 0,3428 0,0441

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 460/2011 Z. z.

Obec s počtom obyvateľov k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (v eurách/m2) Stavebné pozemky
(v eurách/m2)
do 1 000 obyvateľov 1,32 13,27